Bimo skumdemper (5L)

kr 888 inkl. mva

Nøytral skumdemper til bruk i kombinasjon med maskinell rengjøring, som gulvvaskemaskiner, vannsugere, skuremaskiner o.l

Bruksanvisning: Tilsettes i skittenvannstanker i forhold: 1 liter pr 100 liters skittenvannstank volum.

Innholder: Etylenglykol 5 – 9 %

Klassifisering: Ikke et farlig stoff eller farlig blanding i henhold til bestemmelsene (EF) No 1272/2008EC

Faresetninger: EUH210 sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Sikkerhetssetninger: P102 oppbevares utilgjengelig fo barn. P501 innehold/beholder leveres i godkjent mottaksstasjon for falig avfall.

PH6

Bimo skumdemper (5L)

kr 888 inkl. mva

Varenummer: 300506 Kategori: